Quá Trình Làm Sạch

Cơ sở khoa học - Làm sạch là quá trình tách tạp chất ra khỏi nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm. - Tạp chất rất đa dạng, có thể phân loại như sau: Tạp chất vô cơ: cát, đá, [...]