Quá Trình Phân Loại

Cơ sở khoa học Là quá trình phân riêng các nguyên liệu dựa trên sự khác nhau về một hoặc một số tính chất đặc trưng nào đó. Một số dấu hiệu thường được sử dụng để thực hiên quá [...]