Luật chuyển giao công nghệ của quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 10

Chuyển giao công nghệ phải tuân theo quy định của pháp luật Ngày 29 tháng 11 năm 2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số Số 80/2006/QH quy định về hoạt động chuyển giao công [...]